دیدنی های حیرت انگیزی که تنها در مونیخ می توان یافت


دیدنی های شهر مونیخ

زیبایــی طبیعــت و معمــاری مونیــخ حیرت انگیــز اســت. هــر بنایــی کــه در جنــگ جهانــی دوم تخریــب شــده بــود، زیباتــر از ســابق بازســازی شــده و امــروزه مونیــخ یکــی از زیباتریــن شــهرهای آلمــان بــه شــمار مــی رود. موزه هــای مونیــخ کمــی بــا دیگــر موزه هــای آلمــان متفاوت انــد و پارک هــا و باغ هــا و طبیعــت اطرافــش بســیار جــذاب هســتند.شهر مونیخ همــان اســت کــه از آلمــان همیشــه در ذهــن داریــم با هم تعدادی از دیدنی های این شهر زیبا را مرور می کنیم.
میدان مارین
ایــن میــدان قدیمی تریــن میــدان شــهر اســت. در شــمال ایــن میــدان ســتون مــاری قــرار دارد کــه در ســال ۱۶۳۸ بــه مناســبت تــرک نیروهــای ســوئدی -بعــد از جنــگ ســی ســاله-از مونیــخ، وســط میــدان نصــب شــد.
میدان مارین – نویس راتهاوس
ســاختمان تــالار جدیــد شــهرداری اســت کــه در ســبک نئو گوتیــک ســاخته شــده و بــا مجســمه های زیبایی تزییــن شــده است. در داخــل ایــن ســاختمان آن قــدری فضــا هســت کــه فســتیوال ها و مراسم های مهــم شــهر را در آن برگزار می کنند.
فیکتوالین مارکت – اشتات موزئوم
اشــتات موزئــوم بــه آلمانــی یعنــی مــوزه ی شــهر و دارای مجموعه هــای عکــس، ســازهای موســیقی، عروســک های خیمــه شــب بــازی و آثــار مربــوط بــه تاریــخ شــهر اســت. ایــن مــوزه دارای نمایشــگاه مجزایــی بــه نــام سوسیالیســت ملــی در مونیــخ بــوده کــه اســناد و اشــیای مربــوط بــه نقطه هــای مبهــم و تاریــک تاریــخ ایــن شــهر در طــول حکمرانــی نازی هــا را بــه نمایــش گذاشــته اســت.
مکس یوزف
معروف تریــن خیابــان خریــد مونیــخ، خیابــان ماکســی میلیــان، در مکــس یــوزف قــرار دارد، کــه شــیک ترین مغازه هــا و ســاختمان های شــهر را در خــود جــا داده اســت. تآتــر ملــی، خانــه ی اپــرای ایالــت باواریــا، معروف تریــن ایــن عمارت هاســت. در مرکــز ایــن میــدان، مجســمه ی مکــس یــوزف یکــم قــرار دارد کــه پادشــاه باواریــا بــود و در ســال ۱۸۱۸ اولیــن قانــون اساســی آلمــان را اعــلام کــرد. در جنوبی تریــن نقطــه ی ایــن میــدان، اداره ی قدیمــی پســت مرکــزی شهر قرار گرفته است.
مکس یوزف – موزه ی رزیدنتس
ایــن مــوزه ۱۳۰ اتــاق دارد و بــه قــدری بــزرگ اســت کــه بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت: یکــی از قســمت ها صبــح و دیگــری بعــد از ظهــر بــاز اســت. در ایــن مــوزه گنجینــه ی ویتلزباکــس. بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.
مکس یوزف – شاتسکامردررزیدنتس
ایــن مــوزه را بــه ســبک غــار علاءدیــن بــا گنج هــا و زیبایی هایــش درســت کرده انــد امــا می توانــد شــبیه بــه هــر غــار پــر از گنــج دیگــری هــم باشــد، مثـل غــاری کــه چهــل دزد بغــداد در آن غنیمت هایشــان را پنهــان می کردنــد گنجینه هــای کاخ رزیدنتــس را در ایــن مــوزه نمایــش می دهنــد.
موزه ی هنرهای مصری
کاشــفان آلمانــی از مشــرق زمیــن اشــیای ارزشــمندی را بــا خــود بــه آلمــان آوردنــد، کــه این گنجینه هــا در ایــن مــوزه بــه نمایــش گذاشــته شــده است. آثــار ایــن مــوزه مربــوط بــه دوران پادشــاهی قدیــم، میانــه و جدیــد (ســالهای ۲۶۷۰ تــا ۱۰۷۵ پیــش از میــلاد) اســت.
میدان کونیگس – موزه ی الته پیناکوتک
شــماری از شــاهکارهای نقاشــی و مجســمه ی اروپــای قبــل از قــرن هجدهــم در التــه پیناکوتــک قــرار گرفتــه اســت، کــه ســاختمان آن معبــد نئوکاســیکی اســت کــه بــه دســتور لودویــگ اول ســاخته شــد. ایــن مجموعــه یکــی از مهم تریــن و بهتریــن مجموعه هــای مربــوط بــه هنــر نقاشــی در جهــان اســت.
کاخ نیمفنبورگ
کاخ و باغ هــای شــگفت انگیز نیمفنبــورگ در ۵ کیلومتــری شــمال غربــی شــهر قدیمــی قــرار گرفته انــد. تاریــخ ســاختش به ۱۶۶۴ میــلادی بــر می گــردد. در ابتدا یــک ویــلا در ایــن محل ســاختند و در طــول قــرن بعــدی کاخ و باغ هایــش را اضافــه کردنــد.
باغ انگلیشر
ترجمــه ی تحــت اللفظــی اش بــاغ انگلیســی معنی می شود. از پــارک هــای تاریخــی اروپاســت و حتــی از هایدپــارک لنــدن و پــارک مرکــزی نیویــورک هــم بزرگتــر اســت. ایــن بــاغ در ســده ی ۱۸ توســط فیزیــک دان آمریکایــی، بنجامیــن تامســون، مشــاور دولــت باواریــا ســاخته شــد. تــوی ایــن پــارک عماراتــی بــا ســبک های معمــاری ژاپنــی، چینــی، یونانــی و … وجــود دارنــد.
پارک المپیک
ایــن پــارک، کــه بــه خاطــر بازی هــای المپیــک ســال ۱۹۷۲ ســاخته شــده بــود، هــم اکنــون جزیــی از هویــت فرهنگــی مونیخی هاســت.


دیدنی های حیرت انگیزی که تنها در مونیخ می توان یافت
دیدنی های حیرت انگیزی که تنها در مونیخ می توان یافت

روایتی از دیدنی ها و دانستنی های شهر مونیخ


شهر مونیخ
مونیــخ، شــهر راهبــان، شــهر بزرگ تریــن جشــنواره های جهــان، شــهر فوتبــال؛ مونیــخ، جنوبی تریــن شــهر آلمــان، شــمال کوه هــای آلــپ و ســومین شــهر بــزرگ آلمــان اســت. مونیــخ، خــودِ آلمــان اســت!

زیبایــی طبیعــت و معمــاری مونیــخ حیرت انگیــز اســت. هــر بنایــی کــه در جنــگ جهانــی دوم تخریــب شــده بــود، زیباتــر از ســابق بازســازی شــده و امــروزه مونیــخ یکــی از زیباتریــن شــهرهای آلمــان بــه شــمار مــی رود. موزه هــای مونیــخ کمــی بــا دیگــر موزه هــای آلمــان متفاوت انــد و پارک هــا و باغ هــا و طبیعــت اطرافــش بســیار جــذاب هســتند. مونیــخ همــان اســت کــه از آلمــان همیشــه در ذهــن داریــم؛ فرهنــگ، تکنولــوژی، طبیعــت، معمــاری، ورزش و هنــر. مونیــخ شــهری اســت بــرای همــه. مرکــز شــهر مونیــخ بــا ســاختمان های خیره کننــده و آثــار دیدنــی رنگارنگــش، درســت در قلــب شــهر واقــع شــده و از محبوب تریــن محله هــای توریســتی اســت. از میــدان ماریــن (ماریــن پاتــس) بــا ســاختمان های عظیــم و زیبــای تــالار شــهر ( راتهــاوس) قدیــم و جدیــد کــه بــه ســمت میدان کارلــز (کارلزپاتــس) برویــد و از خیابان هــای ســنگ فرش شــده ی میان شــان بگذریــد و مغازه هــا و رســتوران های اطــراف را تماشــا کنیــد، روح شــهر را حــس می کنیــد.
مرکــز شــهر مونیــخ عــلاوه بــر حــال و هــوای توریســتی و پرجنــب و جوشــش، پــر اســت از آثــار قدیمــی و مکان هــای دیدنــی . به خصــوص کــه بازارچه هــای صنایــع دســتی و خوراکی هــای مختلــف فصــل (کــه جذاب ترینشــان وقــت کریســمس اســت) در میــدان ماریــن و در امتــداد آن، فروشــگاه های لبــاس و کفــش و غیــره، جنــب و جــوش مرکــز شــهر را دو چنــدان می کنــد. ســاعت ۱۲ ظهــر کــه بــه میــدان ماریــن برویــد، توریســت هایی را می بینیــد کــه بــه بــالای ســاختمان تــالار شــهر جدیــد خیــره شــده اند و منتظــر عروســک های رقصانــی هســتند کــه راس ســاعت ۱۲، در بــالای دیــوار بیرونــی تــالار شــروع بــه حرکــت می کننــد.
مونیــخ بــه معنــای خانــه ی راهبــان اســت و کلیســاهای باابهــت شــهر نیــز همیــن نــام را تداعــی می کننــد. کلیســای بانــوی مــا (فراوئــن)، کلیســای نارنجــی رنگی ســت بــا دو منــاره ی ســبز بلنــد که وجود شایعاتی در مورد آن، توریســت ها را بــرای دیــدن کلیســا مشــتاق تر می کننــد. کلیســای گوتیــک و قدیمــی ســنت پتــر، قدیمی تریــن کلیســای مونیــخ اســت؛ بــرج بلنــد ســبز رنگــش ۳۰۶ پلــه دارد و می شــود از آن هــا بــالا رفــت و تمــام شــهر را زیــر پــا داشــت. کلیســای میشــاییل، بزرگ تریــن کلیســای منطقــه ی آلــپ اســت و کلیســای چشم نواز و زرد رنگ تیاتینر هم یکی از جاذبه های شهر راهبان به شمار می رود.


شهر مونیخ

مونیــخ شــهر موزه هــای هیجان انگیــز اســت! مــوزه ی ب ام و مــوزه ای اســت از انــواع طرح هــا و ماشــین های ایــن کمپانــی اتومبیل ســازی مونیخــی. روح تکنولــوژی و ظرافــت مهندســی آلمانــی را می شــود هــم در مــوزه ی ب ام و و هــم در مــوزه ی آلمــان حــس کــرد. مــوزه ی آلمــان بزرگ تریــن نمایشــگاه صنعــت و تکنولــوژی دنیاســت؛ از علــوم طبیعــی گرفتــه تــا علــوم مهندســی، ســاختمانی، فضایــی، حمــل و نقــل و آنچــه کــه از علــم و تکنولــوژی آلمان هــا همیشــه ســر زبان هــا بــوده را می تــوان در ایــن مــوزه ی حیرت انگیــز تماشــا کــرد.
مــوزه ی شــهر هــم، ضیافتــی اســت از تاریــخ و فرهنــگ و هنــر مونیــخ، و نیــز نمایشــگاه های مختلفــی از هنــر معاصــر کــه گاه و بــی گاه در آن برگــزار می شــود. اگــر وقت تــان اجــازه می دهــد، حتمــا ســری بــه دیگــر موزه هــای شــهر از جملــه مــوزه ی یهــود، مــوزه ی هنــر مصــر، مــوزه ی ملــی باواریــا و خانــه ی هنــر هــم بزنیــد. اگــر بــا کودک تــان ســفر می کنیــد، مونیــخ امکانــات زیــادی پیــش پــای شــما می گــذارد. مونیــخ شهری پــر از پارک هــا و باغ هــای مختلــف است.بــاغ وحــش شــهر (هابــرون) بســیار زیبــا و ســرگرم کننده اســت و مــوزه ی اســباب بازی در راتهــاوس قدیمــی، از مکان هــای مــورد علاقــه ی بچه هاســت. عــلاوه بــر این هــا، بزرگ تریــن کتابخانــه ی بین المللــی کــودکان و نوجوانــان هــم در مونیــخ قــرار گرفتــه اســت.
مونیــخ یکــی از بزرگتریــن پارک هــای دنیــا را در دل خــود جــا داده اســت: پــارک انگلیســی کــه محــل بــازی بچه هــا، اســتراحت و آرامــش، پیک نیــک، ورزش و خوابیــدن در زیــر آفتــاب تابســتان اســت. ایــن پــارک چهــار بــاغ بــزرگ و معــروف را نیــز در بــر می گیــرد. بــاغ گوزن هــا نیــز از باغ هــای پــرورش جــو در مونیــخ اســت کــه واقعــا پــر از گــوزن اســت! از مونیــخ کــه کمــی خــارج شــوید، منظــره ی کوه هــای آلــپ و دشــت های ســبز تابســتان و بهــار و قصرهــای زیبــای خــارج شــهر (داخــاو و اشــایس هایم) شــما را حیــرت زده می کنــد. امــا درون شــهر هــم دو کاخ رزیدنــس در مرکــز شــهر و کاخ نومفنبــورگ وجــود دارنــد کــه هــم بــه دیــدارش می ارزنــد، هــم در دســترس ترند.
مونیــخ یــادآور اکتبرفســت اســت و اکتبرفســت یــادآور مونیــخ. دویســت ســال اســت کــه مونیخی هــا هــر ســال در اواخــر ســپتامبر و اوایــل اکتبــر چادرهــای بــزرگ بــر پــا می کننــد، گروه هــای موســیقی را دعــوت می کننــد و بــرای حــدود ۶ میلیــون بازدیــد کننــده غــذا و نوشــیدنی تـدارک می بیننــد. غــذای مخصــوص فســتیوال اکتبــر سوســیس، شنیتســل و انــواع گوشــت (اســتیک، فیلــه و…) اســت کــه توســط گارســون هایی بــا لبــاس محلــی ســرو می شــود. اکتبرفســت از بزرگ تریــن فســتیوال های جهــان اســت کــه حــدود دو هفتــه ادامــه دارد. رســتوران های محلــی بایــرن قدیــم هــم البتــه نســخه ی کوچکــی از اکتبرفســت هســتند کــه تمــام طــول ســال در شــهر بازنــد. گارســون های ایــن رســتوران ها لباس هــای محلــی بــه تــن دارنــد و غــذای محلــی ســرو می کننــد. سوســیس ســفید و ســوپ کدوحلوایــی از غذاهایی ســت کــه بــه امتحــان کردنــش مــی ارزد؛ امــا اغلــب غذاهــای گوشــتی از گوشــت خــوک درســت شــده کــه البتــه اگــر بخواهیــد، همــان غــذا را بــا گوشــت مرغابــی یــا مــرغ هــم می تواننــد ســرو کننــد. در مونیــخ صبحانه هــای مخصــوص و مفصــل شــهر تــا ظهــر در اغلــب رســتوران ها ســرو می شــود و شــیرینی ها و کیک هــای بی نظیــر کافه هــا را نیــز نبایــد از دســت داد. مونیــخ از گران تریــن شــهر های آلمــان اســت، امــا قیمــت غذا چنــدان بــالا نیســت. یــک وعــده غذایــی مــی توانــد بیــن ۴ تــا ۲۰-۲۵ یــورو تمــام خــوراک شــود.
هزینــه ی هتــل در مونیــخ ماننــد ســایر شــهرهای اروپایی ســت: بــه طــور متوســط بیــن ۸۰ تــا ۱۵۰ یــورو بــرای یــک اتــاق دو نفــره. بازدیــد از موزه هــا و بــاغ وحــش نیــز بیــن ۳ تا ۱۰ یــورو هزینــه دارد؛ امــا در نهایــت مونیــخ شهری ســت کــه دیــدارش بــه هــر هزینــه ای مــی ارزد. اگــر بیــن ماه هــای مــه تــا ســپتامبر بــه آن جــا ســفر کــرده باشــید. بــاد و باران هــای پاییــز و زمســتان مونیــخ بســیار شــدید اســت، امــا در عــوض تابســتان های بســیار مطبوعــی دارد. در هــر صــورت، در هــر فصلــی، طبــق شــعار خــود شــهر: مونیــخ شــما را دوســت دارد.روایتی از دیدنی ها و دانستنی های شهر مونیخ
روایتی از دیدنی ها و دانستنی های شهر مونیخ